• R/O
  • SSH

YSLib-wiki: Commit

The wiki source of YSLib documentation.


Commit MetaInfo

Revisióna1c5856db54b4b613cf8a5da5933db8a66121774 (tree)
Tiempo2021-05-20 00:35:42
AutorFrankHB <frankhb1989@gmai...>
CommiterFrankHB

Log Message

Tools/Scripts.zh-CN.md: 更新 debug 模式命令行选项的值。

Cambiar Resumen

Diferencia incremental

diff -r 0da3e3b4de88 -r a1c5856db54b Tools/Scripts.zh-CN.md
--- a/Tools/Scripts.zh-CN.md Wed Feb 24 16:54:32 2021 +0800
+++ b/Tools/Scripts.zh-CN.md Wed May 19 23:35:42 2021 +0800
@@ -408,7 +408,7 @@
408408   非空时,指定变量的值:
409409
410410 ```
411-CXXFLAGS_OPT_DBG='-O0 -g -D_GLIBCXX_DEBUG -D_GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC'
411+CXXFLAGS_OPT_DBG='-O0 -g -D_GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC'
412412 LDFLAGS_OPT_DBG=' '
413413 ```
414414
@@ -672,7 +672,7 @@
672672
673673 * 通过调用函数进入**构建环境变量检测**并在之后进入回调函数中构建。
674674 * 按需初始化变量。构建环境变量检测可能延迟访问以避免不必要初始化的值。配置时为确定变量的默认值的检查的调用顺序可能不同。
675- * 使用 debug 模式时,`CXXFLAGS_OPT_DBG` 设置为 `-O0 -g -D_GLIBCXX_DEBUG -D_GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC` ,不再被环境变量覆盖。
675+ * 使用 debug 模式时,`CXXFLAGS_OPT_DBG` 设置为 `-O0 -g -D_GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC` ,不再被环境变量覆盖。
676676 * 生成变量默认值的选项之间的空白符可能不同(通常可确保为一个空格)。
677677 * 附加支持构建应用的配置,在导出的 `LDFLAGS` 的值中添加 `LIBS_RPATH`(参见以下相关说明)的值。
678678 * 附加检查 [sanitizer](https://github.com/google/sanitizers/wiki) (参见以下相关章节的说明)。
Show on old repository browser